Treu-li suc al portal

1. Informació institucional i organitzativa

1.1. Informació institucional

· Competències i funcions
· Organigrama de l'ens
· Organismes dels que forma part
· Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern
· Agenda institucional dels alts càrrecs
· Agenda d'activitats
· Dades generals de l'ens
· Informació històrica sobre el municipi
· Informació del terme municipal
· Dades estadístiques

1.2. Organització política i retribucions

· Cartipàs: organització política
· Càrrecs electes
· Grups polítics/municipals
· Òrgans de govern i funcions
· Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns​
· Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs
· Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs  

 

1.3. Empleats públics

· Plantilla d'empleats públics
· Relació de llocs de treball (RLT)
· Tècnics de l'ens
· Responsable de comunicació/premsa
· Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
· Convocatòries de personal
· Resultats de les convocatòries de personal
· Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
· Alliberats sindicals

·Resolucions sobre el règim d'incompatibilitat dels empleats públics

1.4. Protecció de dades de caràcter personal

· Delegat/da de protecció de dades
· Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals
· Registre de les activitats de tractament de dades personals

2. Acció de govern i normativa

2.1. Acció de govern i partits polítics

· Actes de ple
· Acords de junta de govern
· Resolucions i decrets
· Tauler d'edictes i anuncis
· Convocatòries de sessions del ple
· Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics
· Actes objecte de revisió en via administrativa
· Resolucions administratives i judicials rellevants
· Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius
· Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició
· Opinions i propostes dels grups municipals
· Resolucions sol·licituds dret d'accés a la informació pública

 

2.2. Normativa, plans i programes

· Estatuts
· Ordenances reguladores i reglaments
· Ordenances fiscals
· Plecs de clàusules generals
· Calendari i padrons fiscals
· Tipus impositius
· Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes
· Memòries i documents dels projectes normatius en curs
· Avaluació de l'aplicació de les normes
· Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques
· Pla anual normatiu

2.3. Urbanisme

· Normativa d'urbanisme
· Planejament urbanístic
· Informació geogràfica d'urbanisme
· Plans territorials d'urbanisme
· Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

2.4. Gestió documental i arxiu

· Calendari de conservació i règim d'accés documental
· Quadre de classificació documental
· Instruments de descripció documental
· Registre d'eliminació de documents

3. Contractes, convenis i subvencions

3.1. Relació de contractes

· Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
· Contractes programats
· Relació de contractes adjudicats (històric)
· Relació de contractes menors (històric)
· Modificacions de contractes
· Registre de factures
· Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

3.2. Informació de la contractació pública

· Òrgans de contractació
· Registre de licitadors
· Registre d'empreses classificades
· Criteris interpretatius de contractació
· Consultes més freqüents sobre contractació
· Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes
· Informe de contractes adjudicats segons el procediment
·Personal adscrit pels concessionaris i retribucions

3.3. Convenis i subvencions

· Convenis de col·laboració
· Convenis urbanístics
· Informació de l'execució dels convenis
· Convocatòries de subvencions i ajuts
· Subvencions atorgades
· Ajuts atorgats
· Retribució dels directius beneficiaris de subvencions

4. Gestió econòmica

4.1. Pressupost

· Pressupost
· Execució pressupostària trimestral
· Liquidació del pressupost
· Compte general
· Modificació de pressupostos
· Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
· Cost de les campanyes institucionals

4.2. Gestió econòmica

· Endeutament
· Termini de pagament a proveïdors
· Auditories de comptes
· Indicadors de gestió econòmica
· Cost efectiu dels serveis
· Control financer

 

4.3. Patrimoni

· Inventari general del patrimoni
· Inventari de béns mobles de valor històric i artístic
· Inventari de vehicles oficials
· Informació relativa a la gestió del patrimoni

5. Serveis i tràmits

5.1. Estat dels serveis

· Indicadors de transparència
· Incidències de serveis
· Incidències de trànsit
· Informació de la contaminació de l'aire
· Informació de la contaminació acústica
· Avaluacions de les polítiques públiques
· Avaluacions de qualitat dels serveis públics

5.2. Serveis

· Atenció ciutadana
· Calendari dies inhàbils
· Catàleg i cartes de serveis
· Equipaments municipals

5.3. Tràmits

· Instància genèrica
· Gestió tributària
· Notificacions electròniques
· Factures electròniques
· Sol·licitud d'accés a la informació pública
· Proposta d'actuació o millora i suggeriments.
· Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà)
· Catàleg de tràmits i procediments
· Catàleg de dades i documents interoperables