Organització política i retribucions / Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs

La informació referida a la situació patrimonial dels alts càrrecs, representants polítics i personal directiu. Aquesta informació en forma de declaració no ha d’incloure dades relatives a la localització, ni les que puguin afectar la privacitat i la seguretat dels titulars.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.6.Resolucions-declaracions-activitats-patrimonials-interessos

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar una declaració que indiqui la situació patrimonial de l’alt càrrec de la institució. No cal la declaració íntegra.
  • Publicar aquesta declaració patrimonial mentre la persona en qüestió mantingui la condició d’alt càrrec, de tal manera que qualsevol modificació que es produeixi en la seva situació patrimonial -mentre mantingui la seva condició d’alt càrrec -haurà de ser objecte de publicitat activa. Ara bé, quan deixi d’exercir les funcions com a tal, caldrà eliminar qualsevol dada relativa a la seva situació patrimonial del Portal de Transparència i/o del web. A partir d’aquest moment, per conèixer les seves dades patrimonials, s’haurà de sol·licitar mitjançant dret d’accés.

 

4. D'on trec la informació

Als expedients de l’ens local que s’instrueixin.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Dos models unificats que es publiquen individual per a cada regidor/a: la declaració de béns i la declaració d’activitats inicials. Documents amb la signatura digital

https://seuelectronica.l-h.cat/1795178_1.aspx?id=1

 

Ajuntament de Sant Joan Despí

Dos models unificats que es publiquen individual per a cada regidor/a: la declaració de béns i la declaració d’activitats

http://sjdespi.net/wca/ajuntament/consistori

 

Ajuntament de Sant Just Desvern

Informació dels dos darrers mandats des del portal de transparència

https://www.seu-e.cat/ca/web/santjustdesvern/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/resolucions-relatives-a-les-declaracions-d-activitats-patrimonials-i-d-interessos-dels-alts-carrecs

 

6. Material de suport

Models: “Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs.

Model 1 informació concisa 

Model 2 informació més extensa

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.6.Resolucions-declaracions-activitats-patrimonials-interessos