Relació de contractes / Relació de contractes adjudicats (històric)

La publicació de tots els contractes subscrits que figuren en el perfil del contractant, en la pròpia web, en el portal de transparència i en els expedients de contractació de la institució, dels darrers cinc anys.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.3.Relacio-contractes-adjudicats

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Es publica la informació directament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (origen Departament d’Economia i Hisenda, i font Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya). S’han ampliat els camps que es mostren a la ciutadania.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar la descripció, és a dir l’objecte. El tipus de contracte. Tipus de procediment. Els Imports de la licitació i de l’adjudicació, amb IVA i sense IVA. La Identitat de l’adjudicatari. La Durada. El Nombre de licitadors. Els Criteris d’adjudicació. El Quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions respectives així com els  Acords i informes tècnics del procés de contractació.

 

4. D'on trec la informació

Al registre públic de contractes i al perfil de contractant. En el cas de disposar dels serveis de contractació desenvolupats pel Departament competent matèria de contractació pública de la Generalitat, l’alta als quals, es pot sol·licitar al Consorci AOC; aquesta informació es publicarà en el perfil de contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública i en el Registre públic de contractes.

 

5. Bones pràctiques