Pressupost / Compte general

La publicació dels comptes anuals de l'Entitat principal i de les seves entitats dependents.

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l'Entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre: la situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes.

Es tracta del balanç i síntesi anual de l'estat de les finances municipals; que incorpora també els informes d'auditoria.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.4.Compte-general

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat els conceptes
  • Publicar les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es referix el Compte general.
  • Publicar com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut durant l’any comptable.
  • Informar sobre la forma en què s'han realitzat les despeses i els ingressos.
  • Mostrar gràfics d’evolució
  • Evitar que s’hagi de descarregar un pdf.

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. Article 191.

Real Decret 500/1990 pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

 

5. Bones pràctiques