Organització política i retribucions / Grups polítics, municipals

La relació dels grups polítics/municipals amb representació en l’ens local, així com la informació més rellevant d’aquests, com pot ser els representants que integren cada grup, l’enllaç a la web del grup polític, als blogs, etc. Només es publicarà els grups o partits polítics que han obtingut representació en la institució a les darreres eleccions celebrades. També els regidors/es no adscrit en el cas que n’hi hagi.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.3.Grups-politics-municipals

 

2. Tipus de Gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes

Facilitant la informació amb dades obertes de CIDO associada a la publicació del cartipàs, que inclou informació sobre els grups municipals. Només serà útil per aquells ens que no usin el mòdul d’organització política, ja que és el mitjà per a mostrar la informació de manera més propera, àgil i senzilla a la ciutadania. Més informació sobre el mòdul al següent enllaç

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Crear un espai propi que s’anomeni Grups polítics que inclogui.
  • Nom del grup polític
  • Composició i nom de qui exerceix de portaveu
  • Contacte, adreça web, xarxes socials...
  • Articles d’opinió
  • Intervencions als mitjans de comunicació, com per exemple la ràdio o la televisió local si és el cas.
  • Mocions presentades

Més informació: finançament públic que reben:

  • Definir i editar l’espai dels grups polítics com un espai que no contingui informació estàtica sinó dinàmica i que s'actualitzi periòdicament. En aquest sentit cal publicar articles d’opinió, campanyes polítiques, accions a dur a terme de sensibilització, conscienciació ciutadana així com també les mocions que el grup polític presenti al Ple per la seva aprovació, si s’escau.
  • Enllaçar (no duplicar informació) amb l’apartat de composició del Consistori i així poder conèixer els noms i cognoms dels seus components i les dades associades com fotografia, biografia, contacte, ben diferenciades per cada grup.
  • Publicar l’import anual de les subvencions (cost global per a la corporació local), i l’import del tant fix per grup polític i del tant per a cada membre que s’aplica, amb indicació de l’acord del Ple que els fixa i dels elements que permetin conèixer el procés de presa d’aquesta decisió.

 

4. D'on trec la informació

A la web municipal i els acords adoptats.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Tarragona

Bona pràctica on, a partir del mòdul d'organització política del consistori del portal de transparència AOC, publica la informació de les subvencions rebudes pels grups polítics municipals. Trobareu més informació d'aquesta bona pràctica a: https://www.aoc.cat/2020/1000272985/usos-nous-moduls-transparencia-3/

https://www.seu-e.cat/ca/web/tarragona/govern-obert-i-transparencia

 

Ajuntament de Vil·laseca

Exemple articulat al web municipal on s'hi relacionen dades de contacte, trajectòria professional, representació que ostenta a nivell municipal o supramunicipal i agenda 

https://seuelectronica.vila-seca.cat/web/portal-transparencia/els-grups-municipals

 

Ajuntament de L'Hospitalet

Exemple articulat al web municipal on s'hi relacionen dades de contacte, biografia, agenda, retribucions i registre d'interessos.

https://seuelectronica.l-h.cat/185517_1.aspx?id=1 

6.
Material de suport

Consulteu Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política (AOC)