Empleats públics / Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Les retribucions anuals del personal, agrupades  en nivells, cossos i escales.

Ha d’incloure la denominació del lloc de treball i el grup de classificació, amb les seves corresponents dades  de:

 • Retribucions bàsiques.
 • Complement de destinació.
 • Complement específic.
 • Complement de productivitat.
 • Gratificació per serveis extraordinaris.
 • Retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, establertes en la RLT.

En el cas del personal laboral, si no són els mateixos conceptes retributius que en els funcionaris, caldrà especificar, si més no, la denominació del lloc, i la retribució salarial per a cada lloc de treball.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.6.Retribucions-empleats-publics

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Publicar en la mateixa Taula els diferents conceptes retributius de cada lloc, amb el seu corresponent import, i l’import anual corresponent.
 • Visualitzar de forma completa totes les dades del personal municipal, com poden ser la Plantilla, la relació de contractes temporals i d’interinatges, i la Relació de llocs de Treball.

NOTA: En el cas dels alts càrrecs i personal eventual, les seves condicions retributives  es publiquen a l’apartat 1.2 Organització política i retribucions, tot i que podrien exposar-se també aquí, per una millor visió de conjunt ciutadana, o afegir un enllaç que porti a tal informació.

 

4. D'on trec la informació

 • Aplicacions pressupostàries del Capítol I del pressupost.
 • Bases d’execució del pressupost, per a les quanties d’indemnitzacions i dietes
 • Expedient de massa salarial

 

5. Bones pràctiques

Diputació de Tarragona

Publica la informació en diferents formats: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/dipta/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics

 

Ajuntament de Gavà

Publica la informació de les retribucions en dades obertes:

https://gavaobert.gavaciutat.cat/Organitzaci-i-Acci-de-Govern/Despeses-de-personal-a-l-any-2019-Gastos-de-person/8h2z-rdsz

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica un enllaç Retribucions indemnitzacions i dietes dels empleats públics que porta a una taula completa de les retribucions,  comprensible al ciutadà en esmentar ensems els codis dels conceptes retributius, i també els imports, i l’import anual corresponent a cada lloc.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics

(veure els Documents relacionats : Relació de llocs de treball: plantilla , catàleg i sous)