Gestió econòmica / Indicadors de gestió econòmica

Els indicadors que legalment ha d’elaborar l’Ajuntament, o altres que voluntàriament vulgui elaborar i publicar, i que permeten conèixer la seva situació econòmico-financera i pressupostària.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.4.Indicadors-gestio-economica

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Es mostra, per defecte, el mòdul d’indicadors econòmics que s’ha generat a partir de dades obertes de fonts supramunicipals. Aquest mòdul, i per tant l'automatització de l’ítem, només és possible per a ajuntaments.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Oferir la visió dels principals indicadors de la gestió econòmica de la manera més directa possible, amb formats de taula que presentin de manera visible i directa el resultat.
  • Utilitzar formats gràfics de fàcil visualització i comprensió ciutadana.
  • Publicar els resultats comparant amb altres ajuntaments, o amb les mitjanes comarcals o de Catalunya, i també en formats de DADES OBERTES.
  •  

4. D'on trec la informació

Dels expedients que elabora la Intervenció o els Serveis Econòmics municipals sobre les dades econòmico-financeres i els seus indicadors.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Calldetenes

El Mòdul que ofereix el Portal de Transparència de l’AOC, de forma automàtica, és en sí mateix una bona pràctica, utilitzada ja per molts ajuntaments. Exposa la informació sobre Endeutament, Ingressos, Despeses,  i altres indicadors de Gestió Econòmica, a partir de les dades del Ministeri MINHAP, i amb una visualització gràfica interessant i de fàcil comprensió ciutadana.

També ofereix la informació en formats de DADES OBERTES.

https://www.seu-e.cat/ca/web/calldetenes/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica

 

Ajuntament de Castellar del Vallès

Publica els indicadors del pressupost, amb informació completa sobre el mateix, i altres apartats amb més informació i documents sobre els indicadors i l’execució pressupostària 

https://seu.castellarvalles.cat/36318/descriptiu/

Amb els indicadors del pressupost, també ofereix la comparativa amb altres municipis de Catalunya, a través del Portal de Transparència de Catalunya, oferint una visió àmplia i transparent de la gestió econòmica a l’Ajuntament.

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/castellar-del-valles/

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Publica més de 10 indicadors econòmics financers, actualitzats anualment, donant directament la dada numèrica resultat, sense necessitat de cerques addicionals.  

https://www.santfeliu.cat/common/util/blank.faces?xmid=37342

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Publica una pàgina amb accessos a tota la informació econòmica, i a la Memòria d’indicadors i del cost efectiu dels serveis.

https://www--gramenet--cat.insuit.net/ajuntament/informacio-economica/da...

 

6. Material de suport

Consulteu com podeu activar el modul de gestió econòmica del Portal AOC.