Acció de govern i partits polítics / Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius

Els dictàmens d’òrgans jurídics, assessors o consultius sobre les actuacions de l’ajuntament. Principalment, els Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora (CJA), tal com estableix l’indicador.

Però també haurien de ser objecte de publicació els dictàmens dels òrgans següents:

-Dictàmens de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).

-Dictàmens de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

-Dictàmens de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. (JCCA)

-Els dictàmens que emeti qualsevol altre òrgan consultiu a sol·licitud de l’ens local, siguin o no preceptius.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.9.Dictamens-CJA-i-altres-organs-consultius

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Introduir la informació amb un text explicatiu de la funció d’aquests organismes assessors, i que faciliti a la ciutadania la cerca d’aquests tipus de documents.  
 • Publicar directament enllaços a les diferents institucions que poden emetre dictàmens. A més de la CJA, caldria afegir la GAIP, l’APDCAT i la JCCA.
 • Publicar una Taula amb la relació de les resolucions , i els seus continguts principals:
  • Data.
  • Òrgan. 
  • Assumpte,  o acte objecte de dictamen.
  • Resultat favorable o contrari a l’ajuntament, i quins efectes te.
  • Enllaç al document o resum del text.

 

4. D'on trec la informació

 • Del Portal Jurídic de Catalunya.
 • De la Comissió Jurídica Assessora.
 • Dels webs dels altres òrgans jurídics, assessors o consultius que es pronunciïn sobre les actuacions de l’ajuntament.

 

5. Bones pràctiques