Patrimoni / Inventari general del patrimoni

La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials.

S’ha d’actualitzar permanentment, i requereix l’aprovació anual de les rectificacions que s’hagin produït, pel Ple municipal.

Poden estar desglossats en inventaris parcials, amb la classificació següent:

a) Els béns, drets i obligacions de l’ens local

b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s’escau

c) Els afectes al patrimoni històric-artístic, si s’escau

d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia dependents de l’ens local

e) Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.3.1.Inventari-general-patrimoni

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Publicar anualment el corresponent acord amb les rectificacions de l’inventari.
  • Publicar  també l’inventari íntegre i actualitzat, tot i que en alguns casos puguin ser documents de desenes o centenars de pàgines, i acompanyar-ho amb taules resum dels mateixos documents.
  • Oferir en aquest indicador general del patrimoni accessos segmentats a relacions específiques  dels inventaris (*) de bens mobles, bens immobles, bens amb valor històric-artístic, vehicles, i altres,  per facilitar una lectura ràpida a la ciutadania.
  • Completar la informació amb mapes temàtics, imatges i/o fotografies dels bens inventariats.

 

(*) els béns mobles amb un valor especial, com són els de valor històric i artístic, i l’inventari de vehicles oficials solen estar inclosos a l’Inventari general del patrimoni, tot i que corresponen als indicadors 4.3.2. Inventari de bens mobles de valor històric artístic, i 4.3.3. Inventari de vehicles oficials, on també han de ser publicats.

 

4. D'on trec la informació

De l’expedient d’aprovació de l’inventari, als corresponents acords del Ple municipal.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Celoni

Publica la informació que  de forma automàtica facilita el Portal de l’AOC, amb la relació actualitzada anualment dels bens, i el text de l’acord de modificació anual.

També publica relacions detallades per cada tipologia de bens, amb la fitxa d’informació de cada un d’ells que inclou Dades descriptives, jurídiques, cadastrals, urbanístiques, econòmiques, i altres, i ho acompanya de les seves corresponents fotografies i imatges.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/inventari-general-del-patrimoni

 

Ajuntament de Castelldefels

Publica la informació que  de forma automàtica facilita el Portal de l’AOC, amb la relació actualitzada anualment dels bens immobles, i les rectificacions de l’inventari aprovades anualment.

I afegeix enllaços que permeten accedir, de manera detallada, a les relacions de bens mobles, bens immobles, bens del patrimoni històric-artístic.

També enllaça amb els resums de l’inventari de les societats dependents de l’Ajuntament.

https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/inventari-general-del-patrimoni