Informació institucional/ Organismes depenents o vinculats

Tots els ens locals i/o organismes vinculats o dependents, empreses participades, societats, fundacions públiques, consorcis dels quals en forma part i que per tant conformen el conjunt de l’ens, amb la descripció de l’organització i estructura interna, així com les seves funcions.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.3.Organismes-dependents-o-vinculats

 

2. Tipus de gestió de la informació

Al portal de transparència hi ha dos ítems vinculats amb els ens depenents o vinculats. Es tracta d'ítems que es visualitzen automàticament a partir de les dades del portal de dades obertes de Catalunya.

Podeu utilitzar la font de dades per crear visualitzacions: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Organismes-dels-que-l-ens-forma-part/w7qg-yu9u

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Explicar amb claredat i amb presentació gràfica en forma d'arbre, sempre que sigui possible l’organització dels organismes i entitats amb la inclusió dels objectius, l’organigrama i la descripció de l’estructura organitzativa interna amb la identificació del responsable. Aquesta informació haurà d’incloure, al menys, el seu perfil i trajectòria professional.

  • Afegir el cartipàs i documents adjunts que documentin i aportin credibilitat a la informació explicada.

  • Afegir la web pròpia, si és el cas i també els Estatuts o altres documents jurídics acreditatius.

  • Presentar la informació en un dibuix en forma d’arbre de l’estructura de cada ens amb els noms, cognoms, responsabilitats, fotografies...

 

4. D'on trec la informació

  • Cartipàs, estatuts i normativa d’aplicació.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Cabrils

Al portal de transparència es poden consultar tant els organismes depenents o vinculats com els organismes dels quals forma part. Les dades són descarregables per l'usuari. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organismes-dependents-o-vinculats

https://www.seu-e.cat/ca/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organismes-dels-que-forma-part 

 

Ajuntament de Terrassa

A seu electrònica es pot consultar la relació d'organismes (fundacions, associacions, xarxes...) on l'ajuntament hi participa, amb un enllaç a la documentació oficial de cada ens (Estatuts, web...):

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/fundacions-associacions-i-altres

 

Ajuntament de Badalona

Al portal de transparència apareixen les dades automàtiques i es completen amb adreça, telèfon i correu electrònic. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/badalona/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organismes-dependents-o-vinculats

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Al portal de transparència apareixen les dades automatitzades en format obert, l'enllaç al portal de transparència i a la seu electrònica propis de l'ens vinculant. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organismes-dependents-o-vinculats