Relació de contractes / Modificacions de contractes

La publicació de totes les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.  

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.5.Modificacions-de-contractes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar la justificació de la modificació contractual concreta
  • Explicar que les pròrrogues es poden dur a terme sempre que les característiques del contracte restin inalterables durant el període de duració. A cada contracte hi ha d’haver un apartat referent a la seva durada amb un subapartat en què s’especifiqui si hi ha la possibilitat de pròrroga o no.
  • Fer constar, en el perfil del contractant, davant d’una licitació anul·lada el motiu i la justificació de la paralització i/o finalització de la licitació
  • Explicar el motiu perquè un contracte s’ha extingit en el seu termini o de manera anticipada.

 

4. D'on trec la informació

La LTC no especifica el mecanisme a través del qual s’ha de donar publicitat a les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades; es recomana donar compliment de l’obligació legal a través del perfil de contractant. En el cas de disposar dels serveis de contractació desenvolupats pel Departament competent en matèria de contractació púbica de la Generalitat de Catalunya, l’alta als quals es pot sol·licitar al Consorci AOC, aquesta informació es publicarà en el perfil de contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública i en el Registre públic de contractes.

 

5. Bones pràctiques