Empleats públics / Convocatòries de personal

Les convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball.

Per a cada convocatòria de personal caldrà publicar:

  • L’anunci de la convocatòria del procés de selecció /provisió.
  • Les bases de la convocatòria.
  • Els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Diari Oficial de la Generalitat.
  • Llistat d’admesos i exclosos.

 

NOTA: Caldrà tenir una especial atenció a una adequada gestió de la Protecció de Dades Personals.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.7.Convocatories-personal

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Visualitzar directament, en obrir la fitxa de l’indicador, una relació de les convocatòries en curs, amb una primera entrada curta amb el NOM del lloc a concurs, el NOMBRE de places convocades, el TERMINI de presentació de sol·licituds, i el seu estat  (Inscripció OBERTA, Proves EN CURS, FINALITZADA,... )  per a una més fàcil identificació ciutadana dels llocs de treball convocats.
  • Enllaçar directament el formulari de sol·licitud d’admissió al procés selectiu.
  • A cada convocatòria, establir un enllaç, directament amb els resultats, o indirectament amb l’indicador dels Resultats del procés selectiu o de provisió corresponent.

 

NOTA: A l’espai dedicat a les convocatòries seria convenient un apartat informant als possibles candidats dels termes en què es publicaran les seves dades personals, al llarg del procés de selecció.

 

4. D'on trec la informació

  • Seu electrònica
  • Expedients de selecció/provisió de personal aprovats pel Ple Article 286 del Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

 

5. Bones pràctiques