Gestió econòmica / Cost efectiu dels serveis

La informació sobre el cost efectiu dels serveis que l’Ajuntament està obligat a realitzar, seguint els criteris de càlcul que estableix la legislació vigent.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.5.Cost-efectiu-serveis

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar la Taula que inclou els serveis públics que presta l’ens, amb els cost efectiu que representa cada un, i el cost per habitant resultant.
  • Publicar en format gràfic el cost dels serveis per habitant, per facilitar la visualització i comprensió ciutadana de les dades.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels expedients que elabora la Intervenció municipal sobre les dades econòmico-financeres, que inclouen el cost efectiu dels serveis.
  • De les dades que publica el Ministeri MINHAP, on l’Ajuntament de l’obligació de presentar-les.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Vilanova de Sau

El Mòdul que ofereix el Portal de Transparència de l’AOC, de forma automàtica, és en sí mateixa una bona pràctica, utilitzada ja per molts ajuntaments. Exposa la informació dels costos i rendiments dels serveis, a partir de les dades del Ministeri MINHAP, i amb una visualització gràfica interessant i de fàcil comprensió ciutadana.

https://seu-e.cat/ca/web/vilanovadesau/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis

 

Ajuntament de Sabadell

Publica la Taula del Cost de gestió dels Serveis tan de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms, i detallant per cada grup de programa o programa tan les despeses directes i indirectes, com les contraprestacions obtingudes, en el cas de que la gestió sigui indirecta.

http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2018/008874-2018CostefetiuServeis2018.pdf

També publica, en els documents corresponents al Compte general anual, la Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis, amb informació molt detallada sobre els costos directes i indirectes, i ingressos dels diferents grups de programes i programes municipals

https://web.sabadell.cat/images/Infoseu/Pressupost/2019/4-3--Memria-demostrativa.pdf

 

Ajuntament de Barcelona

Publica el càlcul que realitza l’Ajuntament, i es comunica al Ministeri MINHAP, en aquest apartat del web. En formats pdf, i també en DADES OBERTES xlsx.

https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/cost-efectiu

 

6. Material de suport

Consulteu com podeu activar el modul de gestió econòmica del Portal AOC.