Organització política i retribucions / Cartipàs: organització política

La distribució per àrees o regidories del govern de la institució. En el Cartipàs s’hi defineix cada una de les àrees i regidories i quines funcions els corresponen desenvolupar. Qui forma part de la Junta de Govern, les tinences d’alcaldia i les seves competències. Per tant la informació pública associada a aquest indicador inclou tot el que fa referència a l’organització institucional (ple, junta, alcalde, regidors/es, tinences d’alcaldia, etc).

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.1.Cartipas-organitzacio-politica

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic amb dades obertes

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Actualitzar cada vegada que hi hagi un canvi en les persones que configuren el cartipàs o en les matèries atribuïdes: cada vegada que es produeixi una resolució de l’ens local que modifiqui el cartipàs.
  • Fer constar amb claredat el mandat al qual correspon l’organització política referida
  • Vincular els documents aprovats que tinguin a veure amb l’organització del cartipàs com pot ser el decret de nomenament de membres de la Junta de Govern i les delegacions de competències
  • Cal que consti el mandat i que fa també es publiqui, al menys la composició del mandat precedent
  • Cal que el cartipàs, o l’organigrama polític sigui consultable en un document breu en forma de representació gràfica amb els noms, cognoms, fotografies i responsabilitats dels regidors i regidores del govern. El partit polític és opcional.
  • Explicar què s’entén per cartipàs i com s’organitza la institució. També explicar conceptes com les funcions d'un regidor/a delegat i les funcions i nomenament de les tinences d’alcaldia, entre d’altres conceptes vinculats a l’organització política i el seu funcionament.

El portal de transparència incorpora un nou mòdul que permet mostrar les dades de càrrecs electes, cartipàs i partits polítics de forma gràfica i en una estructura de dades obertes. Trobareu més informació a l'apartat de Material de suport

 

 

 

 

 

4. D'on trec la informació

  • Els acords i resolucions que conformen el cartipàs: acords de ple i resolucions de l’alcaldia o de la presidència de l’ens local.  Butlletí Oficial de la Província o la base de dades CIDO.
  • Llei de Transparència catalana (LTC). Article: 9.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aquest exemple de bones pràctiques incorpora el Mòdul d'Organització Política disponible al Portal del Consorci AOC: 

https://seu-e.cat/ca/web/castellardelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/cartipas-organitzacio-politica

Aquest modul facilita:

-Veure d’una forma molt clara la composició del consistori. Amb la possibilitat de remarcar qui ostenta l’Alcaldia (amb foto inclosa).

-Navegar pel detall de tota la informació de càrrecs electes, directius i eventual, així com conèixer l’estructura política municipal (cartipàs).

-Consultar les dades d’eleccions municipals (1979- 2019) i poder-les descarregar-les.

 

Ajuntament de Llagostera

Aquest Ajuntament incorpora també el mòdul d'Organització Política del Consorci AOC: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/cartipas-organitzacio-politica

 

6. Material de suport

Consulteu Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política (AOC)