Informació de la contractació pública / Registre de licitadors

La publicació de les dades que consten en el registre oficial de licitadors RELI).

Aquest registre és un instrument públic, de caràcter administratiu, gratuït, on s’inscriuen les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin la condició d’empresaris o professionals i vulguin celebrar contractes administratius amb algun ens de l’àmbit del registre respectiu.

Es pot accedir a la informació general del RELI a www.gencat.cat/economia/jcca o directament a https://reli.gencat.cat. No obstant això, cal tenir en compte que les dades del RELI no són públiques íntegrament, no estan en obert, si bé es poden consultar a través d’una sol·licitud exercint el dret d’accés.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.2.Registre-de-licitadors

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic amb redirecció.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Publicar la següent informació que ha de contenir el RELI:

 • la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar
 •  la representació
 •  la classificació empresarial
 • les dades referides a l’impost d’activitats econòmiques
 •  la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social
 •  la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar 
 • les autoritzacions administratives preceptives per executar determinats contractes
 • la solvència econòmica i financera
 • la solvència tècnica i professional

 

4. D'on trec la informació

 • Als registres oficials de licitadors propis dels ens locals
 • Al RELI
 • Al ROLECE 

 

5. Bones pràctiques