Empleats públics / Relació de llocs de treball (RLT)

La Relació de llocs de treball (RLT) és la relació estructurada del conjunt de llocs de treball d’ una entitat local. Ha d’incloure tots els llocs existents a l’organització, ja siguin funcionaris, o personal laboral i eventual.

La RLT és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix les característiques essencials del lloc, les formes i requisits necessaris per a la seva provisió, les condicions retributives i altres.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.2.Relacio-llocs-treball

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Incorporar  un enllaç que porti directament a la Taula de la RLT, per tal de facilitar la cerca ciutadana.
  • Associar aquest contingut,  per mitjà d’enllaços, amb la informació de la Plantilla, amb la Relació de Llocs de Treball, i també amb la sèrie d’anys anteriors per si es volen analitzar i fer comparatives.

NOTA: La Xarxa de Governs Transparents ofereix un model de Taula molt complet, amb tots els camps que requereix la legislació vigent, i que es pot trobar a la fitxa de l’enllaç anterior (La Xarxa recomana).

 

4. D'on trec la informació

  • La documentació inclosa a l’expedient dels pressupostos de l’ens local.
  • L'organigrama, els decrets de l'alcalde/ssa o president/a de l'entitat local, el manual de funcions o altres expedient de l’àmbit de Recursos Humans.

 

5. Bones pràctiques