Acció de govern i partits polítics / Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública

Les resolucions en les què es determina l’accés parcial o denegació de les sol·licituds d’accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d’algun dels límits legalment previstos. La publicació es farà un cop s’hagi notificat a la persona interessada la resolució i s’hagi procedit prèviament a l’anonimització de les dades de caràcter personal. Addicionalment i de forma facultativa també es poden publicar, de manera anonimitzada les resolucions en les que es determina una causa d’inadmissió -total o parcial- de les SAIP amb motiu d’algun dels supòsits legalment previstos. Així mateix, es podrà publicar una relació de totes les SAIP rebudes.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.12.Resolucions-de-solicituds-acces-informacio-publica

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar l’informe anual o semestral amb el següent contingut: El nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia (Càrrecs electes, personal, estructura administrativa, contractes, subvencions, pla de govern, informació econòmica, gestió dels serveis, participació ciutadana... )
  • Publicar aquesta informació amb les següents dades bàsiques: Identificador expedient. Any. Data sol·licitud. Canal d’entrada. Canal resposta. Termini de la resposta. Descripció breu de la sol·licitud d’accés. Sentit de la resolució (estimada/accés parcial/denegada/inadmesa).
  • El nombre total de les resoltes i de les desestimades, amb la motivació, si és el cas. I el nombre de les pendents de resoldre.
  • Informar sobre les condicions de la resolució: si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies.
  • Publicar aquestes resolucions un cop hagi estat notificada a la persona interessada i s’hagi procedit prèviament a l’anonimització de les dades de caràcter personal.

 

4. D'on trec la informació

La pròpia organització, en molts casos des del propi gestor d'expedients de l'organització. 

 

5. Bones pràctiques

Diputació de Barcelona

Recull de resolucions enllaçades al Registre de peticions. Permet descàrrega en format .xls i conté el sentit de la resolució, en què es determina l’accés parcial o denegació de les sol·licituds d’accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d’algun dels límits legalment previstos. 

https://transparencia.diba.cat/ca/dret-dacces-a-la-informacio-publica-0

 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Bona pràctica corresponent al nou recurs d'automatització i dades obertes de en les sol·licituds d'accés a la informació pública que ofereix la DIBA disponible per a prop d'un centenar d'els ens locals SeTDIBA que treballen amb eines per a la digitalització de la gestió municipal proporcionades per Diputació de Barcelona (expedients relatius a peticions d'accés a la informació classificats amb la sèrie documental 1314-Sol·licitud d'accés a la informació pública).

En el portal de transparència es visualitza la informació de les sol·licituts, amb accés a la informació via CSV i també ofereix una visualització gràfica de les dades.

https://seu-e.cat/ca/web/elpontdevilomarairocafort/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-de-les-sol-licituds-d-acces-a-la-informacio-publica 

 

Ajuntament de Sitges

Al portal de transparència, relació detallada de les peticions rebudes a través del dret d’accés amb una visualització estadística de l'evoluació de l'activitat.

https://seu-e.cat/ca/web/sitges/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/resolucions-de-les-sol-licituds-d-acces-a-la-informacio-publica 

 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Incorpora una infografia per tal de proporcionar la informació més rellevant d'una manera visual i entenedora per a la ciutadania. També es pot consultar la totalitat de les resolucions realitzades l'any 2021 en format pdf i Excel. També permet accedir a les resolucions complertes (prèviament anonimitzades) en les que hi ha una desestimació total o parcial d'una sol·licitud.

https://www.seu-e.cat/ca/web/hospitaletdellobregat/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-de-les-sol-licituds-d-acces-a-la-informacio-publica

 

Ajuntament de Barcelona

Incorpora les estadístiques sobre el dret d'accés a la informació pública, amb les seves gràfiques pertinents.

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/estadistiques-sobre-el-dret-dacces-la-informacio-publica

6. Recursos

Mostrar les peticions d'accés a la informació pública de forma gràfica, dinàmica i entenedora per la ciutadania 

Dades obertes. Sol·licitud d'automatització de les SAIP (Sol·licitud d'accés a la informació pública)