Informació de la contractació pública / Personal adscrit pels concessionaris i retribucions

La relació de llocs ocupats per les persones que, sense tenir una relació de caràcter laboral amb l’ajuntament, són aportades per les empreses contractades per tal de realitzar una activitat, un servei o una obra, amb caràcter permanent, i que han de treballar en les dependències municipals o establiments públics. 

S’ha de fer constar també:

 • el règim de dedicació.
 • el règim retributiu i classificació professional del personal adscrit.
 • les tasques que duen a terme.

La publicació del contingut de les relacions ha de respectar les garanties que estableix la legislació sobre protecció de les dades de caràcter personal.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.8.Personal-adscrit-pels-concessionaris-retribucions

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Publicar una taula on es relacioni les dades principals de cada concessió que comporti l’adscripció de personal de l’empresa als edificis municipals, amb les dades del nombre de persones adscrites i característiques retributives:
  • NIF de l’empresa
  • Nom de l'empresa
  • Grup professional del personal adscrit
  • Règim de dedicació
  • Tasques
  • Denominació del lloc
  • Retribucions anuals.

 

4. D’on trec la informació

Dels documents contractuals, o als expedients de seguiment de la contractació, atesa l’obligació de les persones adjudicatàries de contractes de serveis que s'han de prestar en les dependències de l'entitat contractant, de facilitar a l'òrgan de contractació, d'acord amb el format que aquest estableixi, una llista anonimitzada dels llocs de treball ocupats i de la classificació professional del personal que la persona adjudicatària adscriu a l'execució del contracte.

 

NOTA: Els contractes de neteja d’edificis, manteniments diversos, serveis de socorrisme a piscines, o les concessions per a la gestió de serveis i d’equipaments públics, entre altres, poden ser casos on habitualment els concessionaris adscriuen personal per a la realització de les finalitats del contracte, i on es poden cercar aquestes informacions.

 

5. Bones pràctiques

 

 

 

 

1