Relació de contractes / Licitacions en tràmit (perfil de contractant)

La publicació, en la seva condició d’informació pública, de les licitacions en tràmit de tots els processos de contractació.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.1.Licitacions-en-tramit

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades oberts.

Tot i que es manté l'opció de la redirecció al perfil del contractant de l'ens. Així es facilita mostrar directament i descarregar les dades automàtiques origen perfil del contractant al mateix ítem.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar tot el procés de licitació d’un contracte que figura al perfil del contractant
  • Informar sobre tots els requisits del plec de clàusules administratives i tècniques: l’objecte del contracte; el pressupost de licitació, el valor estimat, el termini de vigència, les aplicacions pressupostàries, el règim jurídic del contracte, la publicitat de la licitació així com totes les disposicions relatives a la licitació, l’adjudicació i la formalització.
  • Especificar la tipologia dels contractes: contracte d’obres;  contracte de concessió d’obres; contracte de concessió de serveis; contracte de subministrament; contracte de serveis; contractes mixtos i contractes especials.
  • Publicar els expedients de contractació de la institució dels darrers cinc anys
  • Mostrar la informació en format de dades obertes
  • Respectar la normativa de protecció de dades en el sentit que cal identificar únicament les persones físiques licitadores amb el nom i els cognoms i a les autoritats, càrrecs i empleats públics amb el nom, els cognoms i el lloc que ocupen. Prèviament s’ha d’informar els interessats que les seves dades es publicaran.

4. D'on trec la informació

Al perfil de contractant. En el cas de disposar dels serveis de contractació desenvolupats pel Departament competent en matèria de contractació pública de la Generalitat, l’alta als quals es pot sol·licitar al Consorci AOC, i aquesta informació es publicarà en el perfil de contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública.

 

5. Bones pràctiques