Normativa, plans i programes / Ordenances reguladores i reglaments

Les normes aprovades per l’Ajuntament, en el format originari, i les versions consolidades o text refós, si han sofert modificacions. També cal publicar  les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes, garantint la participació dels ciutadans en aquesta avaluació.

El procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments requereix la creació de comissió d’estudi, i de processos de consulta i participació ciutadana, o la participació d’agents que puguin tenir la condició de grups d’interès, que també haurien de formar part de la documentació publicada de cada norma. (*)

 

NOTA:

  • Sobre l’avaluació de l’aplicació de les normes, la LTAIPBG precisa, a l’art. 64, que s’han d’elaborar les memòries d’avaluació i impacte que poden produir les normes per millorar la qualitat normativa, verificar el grau de compliment i les necessitats de modificació. També estableix que s’ha de garantir la participació dels ciutadans en aquesta avaluació.

 

(*) Cal precisar quina documentació ha de ser publicada en cadascuna de les fases de tramitació i la publicació  dels tràmits relatius a la participació ciutadana. S’ha de posar també especial atenció en el deure de publicar determinades dades relatives a la intervenció o participació en el procediment d’elaboració normativa de persones o entitats que, d’acord amb la normativa aplicable, tenen la condició de grup d’interès.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.2.Ordenances-reguladores-i-reglaments

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament una taula amb la relació de les ordenances i reglaments aprovats per l’Ajuntament, amb el títol i nom, la data de publicació, i un enllaç al document de l’acord i als corresponents Reglaments o Ordenances actualitzats. El Pla normatiu anual, tot i constar també en un indicador específic, hauria de formar part d’aquesta relació.
  • Estructurar la informació per àmbits o departaments, per tal de facilitar la cerca ciutadana. I també afegir un cercador amb filtres per matèria, àmbit i/o data.
  • Amb cada acord de modificació, seria necessari aprovar i publicar el nou text refós o consolidat, per tenir disponible sempre per la ciutadania la versió completa actualitzada.
  • Publicar els documents del procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments, amb la creació i actes de la comissió d’estudi, i dels processos de consulta i participació ciutadana o de grups d’interès.
  • Publicar també un enllaç amb l’indicador 2.2.6 Memòries i documents dels projectes normatius en curs.

4. D'on trec la informació

  • Publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).
  • Del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.

 

5. Bones pràctiques