Patrimoni / Inventari de béns mobles de valor històric i artístic

La informació sobre els bens mobles de valor històric i artístic propietat de l’Ajuntament o que es troben en la seva possessió, amb indicació del seu valor i ubicació. S’ha d’actualitzar permanentment, amb aprovació anual de les rectificacions que s’hagin produït, pel Ple municipal.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.3.2.Inventari-bens-mobles-valor-historic-artistic

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar la relació específica d’aquesta tipologia de bens, de forma separada de l’inventari general, per facilitar la seva cerca a la ciutadania.
  • Completar la informació amb dades i característiques de fàcil identificació, com poden ser imatges, localització i valoracions de cada un dels bens inventariats.
  • Publicar la relació completa del  corresponent fons o catàleg d’obres dels museus municipals.

 

4. D'on trec la informació

  • De l’expedient d’aprovació de l’inventari general del patrimoni als acords del Ple municipal, a l’apartat de drets i valors mobiliaris.
  • Si existeix algun museu de titularitat municipal, la informació es pot treure  dels fons o catàlegs d’obres que contenen.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica l’inventari del patrimoni històric artístic, amb el conjunt de pintures desglossades per autor o autora, la seva denominació, les mides en centímetres, l'any de creació, la tècnica utilitzada i la seva localització actual.

https://seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/inventari-de-bens-mobles-de-valor-historic-i-artistic

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Publica l’inventari de bens mobles de valor històric i artístic, en la mateixa pàgina on es pot consultar també l’inventari municipals de bens, l’inventari de vehicles, i els corresponents informes de Secretaria sobre l’aprovació de les modificacions de l’inventari.

https://www.santcugat.cat/web/patrimoni4