Estat dels serveis / Indicadors de transparència

És la relació d’indicadors que l’Ajuntament decideix que es facin públics, en compliment de la LTC (LTAIPBG) i també per mostrar el seu compromís en la transparència pública.

Han d’incloure procediments per efectuar una avaluació del grau de compliment intern de les obligacions de publicitat activa, garantint la participació d’experts independents i de la ciutadania, en els termes que estableix l’article 6.3 de la LTAIPBG, i publicar per tant aquestes avaluacions.

NOTA: L'actualització de la informació ha de ser permanent -com a mínim, anual, si la informació ho permet- amb indicació de la data de la darrera actualització i de la data o termini de la propera actualització.

La informació s'ha de mantenir publicada un mínim de 5 anys des de la seva difusió.

Si no està actualitzada, s’ha de fer constar i indicar els motius.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.7.Indicadors-transparencia

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Crear un espai dedicat als indicadors més sol·licitats, amb enllaços directes als indicadors que reben més visites ciutadanes.
  • Crear també un espai on es puguin consultar les darreres actualitzacions (3 a 5 indicadors darrerament modificats).
  • Publicar una avaluació pròpia del compliment dels indicadors per part de l’Ajuntament.
  • Facilitar addicionalment enllaços a les avaluacions d’institucions externes, principalment les d’Infoparticipa, ITA, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, o iVàlua, sempre que tractin directament del propi municipi.
  • La publicació quedaria molt completa si s’ha constituït una Comissió Ciutadana de Transparència i Bon Govern , i es publiquen també les seves actes, i avaluacions.
  • Si es disposa de Perfil de Twitter sobre Transparència i Bon Govern, per a l’escolta activa ciutadana, es pot publicar aquest enllaç.

 

D’on trec la informació

  • Dels acords dels òrgans de govern, o de les comissions municipals sobre transparència, si se n'han constituït.
  • Dels webs de les institucions avaluadores.

 

4. Bones pràctiques

Ajuntament de Terrassa

Publica el Pla de Transparència 2020-2023 , amb informes sobre el compliment dels objectius, i l’avaluació i seguiment que realitza la Comissió ciutadana de Transparència, òrgan independent que actua de forma coordinada amb la Comissió Informativa de Transparència.

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/indicadors-de-transparencia-2/

 

Ajuntament de Sitges

https://seu-e.cat/ca/web/sitges/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/indicadors-de-transparencia

Publica les estadístiques detallades d'emplenament dels ítems que avaluen la transparència municipal d'aquest municipi  i els resultats de les avaluacions d'infoparticipa, entre d'altres.

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica a l’indicador informació i enllaços sobre els indicadors del portal de l’Ajuntament, i també dels resultats de les avaluacions de Infoparticipa i ITA

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/indicadors-de-transparencia

 

5. Recursos

Si voleu saber com enllaçar els indicadors de transparència del vostre ens local al vostre Portal de transparència us recomanem el recurs que hem elaborat Bona pràctica: com mostrar dades de l'ítem ‘Indicadors de transparència: https://governobert.diba.cat/node/1154

 

També us facilitem aquest article on mostrem com podeu activar la visualització dels indicadors d'Infoparticipa 2020 des del vostre portal: https://governobert.diba.cat/node/1153