Serveis / Catàleg i cartes de serveis

La publicació d’un document sobre els serveis que presta una unitat, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.2.3.Cataleg-cartes-serveis

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic amb redirecció.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Mostrar informació detallada i actualitzada de tots els serveis que s’ofereixen
  • Detallar els mecanismes de contacte, retiment de comptes i interacció de les persones usuàries amb els serveis.

Les cartes de servei han tenir, com a mínim, el contingut següent:

a) L'organització del servei.

b) La identificació dels responsables de la gestió.

c) La relació de serveis que es presten.

d) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per categories de prestacions, i els indicadors per a avaluar-ne l'aplicació.

e) Les condicions d'accés al serveis.

f) Les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment dels estàndards mínims establerts a les cartes.

g) Els drets i deures dels usuaris.

h) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.

i) La manera que tenen els usuaris dels serveis de presentar queixes i suggeriments.

j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per a obtenir informació i orientació amb relació al servei públic.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, article 179.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Definició de cada carta, els mecanismes de retiment de comptes anuals a la ciutadania i al Ple del grau de compliment dels compromisos adquirits

https://www.gramenet.cat/ajuntament/accio-de-govern/cartes-de-serveis/

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Evolució dels indicadors l grau de compliment dels compromisos establerts en cada una de les Cartes de Servei

https://www.santfeliu.cat/documents/3344306.

 

6. Material de suport

La Diputació de Barcelona, a través del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal presta suport tècnic en l'elaboració de cartes i catàlegs de serveis. Trobareu més informació sobre aquest recurs a: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21042 i a: https://www.diba.cat/es/web/assistenciaorganitzacio/oferim_suport/cartes_serveis 

D'altra banda, a través del presta suport tècnic en l'elaboració i manteniment dels portals corporatius. Trobareu més informació a: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21225. En aquests portals corporatius, els ens locals disposen de la càrrega d'un estandard de catàleg de serveis preparat per a ser personalitzat.