Estat dels serveis / Avaluacions de qualitat dels serveis públics

La informació relativa als resultats de l’avaluació de la qualitat dels serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania, d’acord amb les normes, indicadors i estàndards de qualitat de cadascun d’ells. Auditories, memòries, informes, enquestes, etc., es trobarien entre aquests medis d’avaluació.

 

Els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre llur grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública. Els resultats de dites enquestes, i les corresponents propostes i suggeriments de la ciutadania, han de ser publicats.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.6.Avaluacions-qualitat-serveis-publics

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament els documents més recents d’avaluació que s’hagin realitzat, si s’escau.
  • Publicar una Taula amb les enquestes realitzades, o altres sistemes d’avaluació de la qualitat, amb enllaços als corresponents documents. Podria ser un model simplificat com el següent:

SERVEI/DEPARTAMENT

TÍTOL

DATA

ENLLAÇ

 

 

 

 

 

 

NOTA: L’avaluació de les polítiques públiques, dels compromisos en cartes de serveis, o enquestes d’avaluacions de qualitat dels serveis públics es recullen als seus indicadors específics, tot i que podria ser d’interès ciutadà afegir enllaços per facilitar l’accés d’uns als altres i tenir una visió completa dels mateixos.

 

4. D'on trec la informació

  • Auditories, memòries, informes, enquestes ciutadanes, etc., que hagi realitzat l’Ajuntament, es trobarien entre aquests medis d’avaluació.
  • Cartes de serveis, en aplicació de les quals es realitzin avaluacions dels compromisos de qualitat acordats.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Publica de forma sistemàtica i bianual els resultats d’una enquesta general de satisfacció ciutadana i la seva percepció sobre els serveis municipals

https://www.seu-e.cat/ca/web/espluguesdellobregat/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/avaluacions-de-qualitat-dels-serveis-publics

 

Ajuntament de Sant Gregori

Publica una pàgina on es poden consultar els resultats de les enquestes i consultes ciutadanes realitzades

https://www.santgregori.cat/ca/ajuntament/participacio-ciutadana/consultes-participacio-ciutadana/

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Espai obert de consultes i delibartiu on es poden consultar els resultats de les enquestes i les votacions dels processos de consulta amb la ciutadania

https://consultes.santquirzevalles.cat

 

 

1