Gestió econòmica / Pla anual de control financer

El pla anual de control financer (PACF), elaborat per l’òrgan interventor de l’Ajuntament, estableix el marc per a les actuacions de control financer sobre la gestió econòmica-financera i pressupostària de l’Ajuntament, i ha de recollir les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l’exercici.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.6.Pla-anual-control-financer

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament l’accés al document del PACF.
  • Facilitar en aquest indicador la possibilitat d’enllaçar amb altres indicadors dels resultats dels controls econòmics i financers, com poden ser el 4.2.3. Auditories de comptes i el 4.2.4. Indicadors de gestió econòmica.

 

4. D'on trec la informació

De l’expedient corresponent de la Intervenció general de l’Ajuntament.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Parets del Vallès

Publica un enllaç per descarregar el document del PACF.

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/pla-anual-de-control-financer