Informació de la contractació pública / Registre d'empreses classificades

La publicació d’una relació que contingui les dades relatives a les empreses classificades que consten en els registres oficials de licitadors i empreses classificades.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.3.Registre-empreses-classificades

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Publicar la següent informació que també ha de contenir el RELI:

  • la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar
  •  la representació
  •  la classificació empresarial
  • les dades referides a l’impost d’activitats econòmiques
  •  la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social
  •  la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar 
  • les autoritzacions administratives preceptives per executar determinats contractes
  • la solvència econòmica i financera
  • la solvència tècnica i professional. 

 

4. D'on trec la informació

En el Registre oficial d’empreses classificades de la Generalitat de Catalunya, que és públic. També en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE); cal tenir present, però, que les dades del ROLECE no són públiques, si bé es poden consultar a través d’una sol·licitud en virtut del dret d’accés que disposa la LTC. 

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Manresa

S’explica que els ens locals no tenen atribucions per classificar les empreses interessades en participar en procediments de contractació pública i es remet a la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que és qui ha ha creat el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

I també a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya que porta a terme la classificació d’empreses per a la seva contractació i també per a les contractacions dels ens locals del seu àmbit. Es pot accedir a aquesta informació mitjançant un cercador o també mitjançant el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores.

https://www.manresa.cat/dona/article/6022-registre-d-empreses-classificades

 

Ajuntament de Viladecavalls

Es facilita la consulta del registre de les empreses classificades amb un enllaç al RELI

 https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/bdcla.do?accio=llistaEmpClas