Informació de la contractació pública / Registre d'empreses classificades

La publicació d’una relació que contingui les dades relatives a les empreses classificades que consten en els registres oficials de licitadors i empreses classificades.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.3.Registre-empreses-classificades

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Publicar la següent informació que també ha de contenir el RELI:

  • la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar
  •  la representació
  •  la classificació empresarial
  • les dades referides a l’impost d’activitats econòmiques
  •  la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social
  •  la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar 
  • les autoritzacions administratives preceptives per executar determinats contractes
  • la solvència econòmica i financera
  • la solvència tècnica i professional. 

 

4. D'on trec la informació

En el Registre oficial d’empreses classificades de la Generalitat de Catalunya, que és públic. També en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE); cal tenir present, però, que les dades del ROLECE no són públiques, si bé es poden consultar a través d’una sol·licitud en virtut del dret d’accés que disposa la LTC. 

 

5. Bones pràctiques