Normativa, plans i programes / Memòries i documents dels projectes normatius en curs

La publicació dels projectes normatius en curs –ordenances, reglaments, ordenances fiscals i planejament dels ens locals-, és a dir, que encara estan en tramit i no s’han aprovat definitivament ni publicat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.6.Memories-documents-projectes-normatius-curs

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Indicar sempre l’estat de tramitació en què es troben.
  • Publicar les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes, - els diversos textos de les disposicions,- i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d’interès, si és el cas.
  • Publicar els documents que, d’acord amb la normativa aplicable, han d’ésser sotmesos a un període d’informació pública durant la tramitació, com també el contingut íntegre dels textos dels projectes de reglament i ordenances. De cada memòria i document caldrà explicitar el número d’expedient, el títol, la descripció i els arxius adjunts que siguin necessaris.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article: 10.1.) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Els expedients administratius en tràmit.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castellar del Vallès

A seu electrònica/ordenances i reglaments/normativa municipal en tràmit

http://www.castellarvalles.cat/43956/descriptiu/

 

Ajuntament de Mataró

Consulta prèvia a l’aprovació de la normativa de mobilitat

https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs

 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Normativa sotmesa al tràmit de consulta pública. Ordenança de circulació de vehicles i vianants

http://governobert.cornella.cat/ca/normativa-municipal-en-tramit