Pressupost / Liquidació del pressupost

La publicació del document que conté la liquidació del pressupost que recull informació sobre el pressupost que va aprovar el Ple de la institució i com s’ha executat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.3.Liquidacio-pressupost

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat els conceptes

Presentar, segons cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius,les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. I pel que fa als ingressos, per cada concepte informar de les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives dels drets reconeguts i anul·lats així com les recaptacions netes. 

Mostrar gràfics d’evolució

Evitar que s’hagi de descarregar un pdf.

 

4. D'on trec la informació

Als acords dels governs locals que es tramitin sobre la matèria.

A les bases de dades de la plataforma MUNICAT, sempre i quan la informació subministrada estigui actualitzada.

 

5. Bones pràctiques