Acció de govern i partits polítics / Actes de ple

Les actes de les sessions del ple municipal, que aixeca el secretari o la secretària de la corporació, en la qual s'inclouen els acords adoptats, amb el text íntegre dels dictàmens i un extracte de les intervencions dels regidors o les regidores, i el contingut mínim que estableix la legislació vigent (art. 110 del TRLMRLC i art. 50 del TRRL)

Pot tenir el format de videoacta, combinant l’enregistrament en vídeo dels plens amb el document acta en format electrònic, signat amb el certificat digital del secretari.

NOTA: La publicació del contingut de les actes ha de respectar les garanties que estableix la legislació sobre protecció de les dades de caràcter personal, protecció de l’honor i de la intimitat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.1.Actes-ple

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar les convocatòries amb Ordre del dia del Ple
  • Publicar l’enllaç per al seguiment en directe de la sessió del ple corresponent, si se’n disposa, i també l’ enregistrament de la sessió en àudio o en vídeo.
  • Facilitar mitjançant enllaços complementaris  l’accés a la informació de tots els òrgans de govern, amb informació sobre les seves competències i funcions, composició, documents de constitució, i actes, acords i altres documents de la seva activitat.

 

4. D'on trec la informació

Al llibre d’actes de l’ens locals.

A l’instrument que s’hagi determinat per conservar els documents en suport electrònic.

 

5. Com puc anonimitzar les actes del ple?

El camp Actes del Ple pot ser un camp automàtic que es pot publicar a través de la tramesa de les actes i els acords que fan els ens locals a través de la plataforma EACAT. Per aquest motiu és molt important anonimitzar les actes al inici. Obtindreu més informació als documents següents: 

Què passa si detecto una acta de ple amb dades personals? (Blog AOC). 

Guia sobre el tractament de dades personals i Transparència (veure apartat 3.2.1 per a la gestió de les actes de ple)

 

6. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica cada sessió de Ple amb la seva convocatòria, el vídeo del ple realitzat, i les vídeo actes.

https://actes.santquirzevalles.cat/session/portadaPublica

 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Publica en una mateixa pàgina enllaços amb la informació completa sobre el ple municipal, la JGL, Comissions informatives, Junta de Portaveus, Tribuna d’electes amb els articles d’opinió dels portaveus dels diferents grups municipals, i enllaços als vídeos i Vídeo actes dels Plens municipals.

 https://www.esplugues.cat/ajuntament/govern-municipal

 

Ajuntament de Manresa

Publica en una mateixa pàgina web informació completa sobre el PLE:  les actes, amb l’històric d’ anys anteriors. I amb accés a Actes, Ordres del dia, Vídeos , Videoactes, i proposicions i notícies

http://www.manresa.cat/web/article/4444-plens-actes