Informació institucional / Competències i funcions

La publicació de les funcions i competències que tenen atribuïdes les institucions i els organismes i entitats i ens públics vinculats o dependents, les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part la Institució, amb indicació de l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.1.Competencies-i-funcions

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar les atribucions pròpies de la institució que abasten:

Les funcions del municipi en tant que és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics. L’ajuntament, integrat per l’alcalde/ssa i els regidors i regidores, és la institució a la que correspon el govern i l’administració dels municipis.

  • Publicar les competències pròpies que tenen atribuides els municipis, com per exemple l’ordenació i gestió del territori, la protección civil, la prevenció d’incendis, la circulació, els serveis de mobilitat, la gestió del transport de viatges, etc.
  • Publicar les competències pròpies que tenen atribudes els ajuntaments en les diferents matèries com per exemple urbanisme, medi ambient, trànsit, promoció de l’esport, promoció de la cultura, etc.
  • Publicar els serveis obligatoris mínims que s’han de prestar als veïns i veïnes en funció del seu nombre d’habitants.

 

4. D'on trec la informació

  • Llei de bases de règim local (LRBRL)
  • Reglament Orgànic Municipal (ROM) de cada institució
  • Estatut d'Autonomia de Catalunya

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Granollers

Es desgranen les competències que exerceix l'ajuntament en cada àmbit

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=154&language=ca&codResi=1&codMenuPN=20&codMenu=210&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp