Pressupost / Modificació de pressupostos

La publicació de les modificacions del pressupost que es realitzin al llarg de l’exercici  en curs. 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.5.Modificacio-de-pressupostos

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat els conceptes
  • Presentar, el detall de les partides pressupostàries, amb els conceptes i els imports corresponents.
  • Evitar que s’hagi de descarregar un pdf.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. Article 191.

Real Decret 500/1990 pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publicació d’una relació individualitzada dels expedients de modificacions de crèdit aprovades pels òrgans corresponents amb el detall de les partides, conceptes i imports corresponents al pressupost

https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzOFQU_DkrxYKSdIoVc1E7-q_QXE1gCgU5c

 

Ajuntament de Malgrat de Mar

Relació individualitzada de les modificacions realizades amb el corresponent expedient administratiu, i dins de tota la informació del pressupost de l’any en curs

https://www.ajmalgrat.cat/informacio-oficial/informacio-economica-i-pressupostaria/pressupostos/pressupost-2020

 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Relació de les diverses modificacions del pressupost carregades de forma automatica segons el model AOC: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santacolomadecervello/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/modificacio-de-pressupostos