Pressupost / Modificació de pressupostos

La publicació de les modificacions del pressupost que es realitzin al llarg de l’exercici  en curs. 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.5.Modificacio-de-pressupostos

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat els conceptes
  • Presentar, el detall de les partides pressupostàries, amb els conceptes i els imports corresponents.
  • Evitar que s’hagi de descarregar un pdf.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. Article 191.

Real Decret 500/1990 pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

 

5. Bones pràctiques