Empleats públics / Relació de contractes temporals i d'interinatge

L’accés a la condició de funcionari/ària de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s’ha de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació, mitjançant una convocatòria pública i els sistemes de concurs, concurs oposició o oposició lliure, en els quals s’haurà de garantir el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i de capacitat, de conformitat amb el que estableix l’article 286 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).

Els anuncis de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball s’han de publicar al BOP i al DOGC. La selecció s’ha de fer d’acord amb les regles bàsiques, els programes mínims i la titulació continguts en la normativa bàsica de l’Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Ple n’ha d’aprovar les bases.

La relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la RLT, comprèn la relació del personal temporal contractat per la corporació local i/o els seus organismes dependents.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.5.Relacio-contractes-temporals-interinatge

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Manual (amb proposta de camps estructurats) (M).

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  •  

 

4. D’on trec la informació

  • De la relació de contractes temporals o d'interinatge.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de 

Publica 

http://