Empleats públics / Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Cal publicar els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical que afectin a l’ens local.

D’acord amb el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DTDAIP), es farà efectiu a través de la publicació d’una relació ordenada cronològicament dels instruments subscrits en meses de negociació aplicables a cadascun dels col·lectius de personal, pels quals s'estableixen les seves condicions de treball: convenis col·lectius, pactes i acords de naturalesa funcionarial, laboral i sindical vigents.

La periodicitat de l'actualització ha de ser, com a mínim, amb caràcter anual; tanmateix, es recomana la seva actualització cada vegada que se subscrigui l’instrument corresponent en les meses de negociació aplicables a cadascun dels col·lectius de personal pels quals s'estableixen les seves condicions de treball o es modifiquin.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.10.Convenis-funcionarials-laborals-sindicals

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Automàtic amb dades obertes.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  •  

 

4. D’on trec la informació

  • Del butlletí oficial que correspongui en funció de l’àmbit territorial. Es mostrarà un enllaç al Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO), que recull els convenis col·lectius dels ens públics de Catalunya. S’estudiarà d’enllaçar també al Cercador de Convenis Col·lectius amb incidència a Catalunya que ofereix el Departament de la Generalitat competent en la matèria. En cas que l’ens no hagi tramès aquesta informació al CIDO, l’apartat s’omplirà manualment seguint el modelatge de dades que es proposa en l’apartat “Dades”.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de 

Publica 

http://