Acció de govern i partits polítics / Actes objecte de revisió en via administrativa

Els tipus de procediments de revisió, i actes administratius que hagin estat revisats per ser nuls, lesius per a l’interès públic o hagin estat revocats o rectificats per errors, o bé recorreguts en via administrativa.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.7.Actes-revisio-via-administrativa

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Publicar directament al contingut de la fitxa de l’indicador la relació dels actes revisats o impugnats on s’indiqui:
  • el títol de l’acte
  • el procediment de revisió o d’impugnació
  • l’òrgan de govern
  • la data d’inici d’aquest procediment
  • la data i el sentit de la resolució
 • Facilitar l’accés als documents dels actes i documents de cada expedient, per mitjà d’un enllaç directe.

 

4. D'on trec la informació

De les resolucions i acords adoptats per l’ens local en aquestes  matèries.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sabadell

Publica la relació  d’actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió d'ofici en via administrativa, i Actes de declaració de lesivitat

 https://web.sabadell.cat/transparencia/fitxes-cataleg?option=com_content&view=article&id=1305

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica els dictàmens que es produeixin, amb descripció del Codi, data i títol, que enllaça directament als documents dels actes

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-objecte-de-revisio-en-via-administrativa