Normativa, plans i programes / Estatuts

Els estatuts complerts dels organismes dependents o vinculats a l’Ajuntament, descrits a l'article 3.1 b de la LTC , Llei LTAIPBG:

Principalment serien els següents:

  • organismes i ens públics.
  • societats amb participació majoritària o vinculades
  • fundacions del sector públic local.
  • entitats de dret públic dependents o vinculades
  • consorcis adscrits a l’entitat local

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.1.Estatuts

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament una taula amb la relació dels organismes dependents o vinculats amb l’Ajuntament, amb el Nom de l’Ens, la Data de Publicació, i un enllaç al Document de l’acord i als Estatuts actualitzats.
  • Aprovar i publicar el nou text consolidat, per cada acord de modificació que eventualment es pugui produir, per tenir sempre la versió completa actualitzada a disposició de la ciutadania.
  • Publicar també en aquest indicador un enllaç amb l’indicador 1.1.3 , on ja consten dits organismes dependents o vinculats a l’ajuntament, i es descriuen els seus objectius i organigrama.

 

4. D'on trec la informació

  • Del portal de transparència de cada organisme dependent o vinculat (en cas que disposin de portal de transparència propi)
  • Dels expedients administratius de creació/constitució/modificació d'aquests organismes dependents o vinculats.

 

5. Bones pràctiques