Gestió econòmica / Termini de pagament a proveïdors

El termini o temps que l’Ajuntament triga en pagar als seus proveïdors o contractistes.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.2.Termini-pagament-proveidors

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Aplicar el mòdul d’aquest indicador que facilita el Portal de Transparència de l’AOC , doncs ofereix de manera automàtica, i amb visualització gràfica de fàcil comprensió, aquestes dades.
  • Publicar directament a l’indicador les dades del termini de pagament, amb actualització mínima trimestral, i la seva evolució als darrers anys.
  • Utilitzar els formats de Taula de dades, i també de gràfic de barres (tipus Tableau, per exemple) per facilitar la visualització i comprensió de la informació.
  • Oferir la informació en formats de DADES OBERTES.
  • Publicar addicionalment la Taula Resum dels pagaments realitzats trimestralment, en aplicació del que estableix la Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat, detallant el període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament i també dels seus ens dependents.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels informes de fiscalització que es realitzen a Tresoreria i a Intervenció municipals sobre aquesta matèria.
  • De les bases de dades de la Generalitat i del Ministeri d’Hisenda, on és preceptiu que els ajuntaments remetin dits informes.

 

5. Bones pràctiques

 

 

6. Material de suport

Consulteu com podeu activar el modul de gestió econòmica del Portal AOC.