Pressupost / Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

La publicació de la informació relativa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del pressupost així com la regla de la despesa

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.6.Compliment-objectius-estabilitat-pressupostaria

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic amb dades obertes.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat els conceptes

Publicar de forma trimestral l’informe d’Intervenció que s’ajusti al que determina la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Publicar també l’informe d’intervenció que s’acompanya al pressupost amb informació sobre el sostre de la despesa i el compliment dels principis  d’estabilitat pressupostària i els objectius

Mostrar gràfics d’evolució

Evitar que s’hagi de descarregar un pdf.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. Article 191.

Real Decret 500/1990 pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

 

5. Bones pràctiques