Convenis i subvencions / Informació de l'execució dels convenis

La informació sobre el compliment i l’execució de tots els tipus de convenis, tan els de col·laboració i cooperació, com els que atorguen una subvenció,  i les seves modificacions i pròrrogues, en cas que es produeixin.

 

La informació que s’ha de publicar està detallada al Reglament de transparència de la Generalitat de Catalunya (Decret 8/2021, de 9 de febrer), al seu article 44. Principalment, són:

  • Extinció anticipada i les seves causes
  • Identificació d’òrgans de gestió i seguiment i control de l’execució
  • Mesures adoptades en cas d’incompliment
  • Òrgans i resultats dels procediments a què se sotmeten les diferències que puguin existir sobre la interpretació i compliment dels convenis.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.3.Informacio-execucio-convenis

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Enllaçar amb el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya ja és un bon model per al compliment de l’obligació de transparència.  Facilitar la cerca ciutadana, amb un text explicatiu al propi indicador, sobre com realitzar la cerca de la informació en què puguin estar interessats.

 

  • Unificar la informació dels convenis de col·laboració vigents, (ítem 3.3.1. Convenis de col·laboració) amb l’estat de la seva execució (modificacions, pròrrogues, vigència, finalització) en una mateixa taula o relació, és una facilitat de gestió per als ajuntaments, i una informació més completa per a la ciutadania. Publicar-ho en format de DADES OBERTES, Excel o CSV.

 

  • Publicar el text refós o consolidat en cas de produir-se modificacions posteriors, incloses les pròrrogues, per tal de tenir a disposició de la ciutadania sempre la versió completa actualitzada.

 

  • Classificar els convenis (o incorporar filtres en cas dels cercadors) per departaments o àmbits, per tal de facilitar la cerca ciutadana, en cas que el nombre de convenis sigui elevat.

 

NOTA: Per a moltes entitats i ciutadans és difícil diferenciar entre els convenis de col·laboració i els que atorguen una subvenció, motiu pel qual, i per facilitar la seva cerca, recomanem incloure a la fitxa d’aquest indicador un enllaç directe a les fitxes dels indicadors 3.3.1 Convenis de col·laboració, 3.3.4. Convocatòries de subvencions i ajuts , 3.3.5 Subvencions atorgades i 3.3.6. Ajuts atorgats.

En cas de dedicar una pàgina al web municipal dedicada a les subvencions, es recomana també agrupar aquests continguts, entre altres.

 

4. D’on trec la informació

  • Dels expedients d’aquests convenis, on es reculli la documentació sobre la seva execució.
  • Del Registre de convenis de la Generalitat, on preceptivament han de ser publicats per l’Ajuntament.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Publica una relació de tots els convenis, on s'assenyala la data d'aprovació o formalització, l'objecte, els drets i obligacions, la vigència, les modificacions i el compliment i execució, amb l’estat de la seva execució en una mateixa taula.

Es pot descarregar la informació en DADES OBERTES: En format Excel i en CSV

Es poden consultar enllaçats els documents dels convenis.  

https://www.esplugues.cat/ajuntament/gestio-municipal/convenis-de-col-laboracio