Convenis i subvencions / Ajuts atorgats

La relació de tots els ajuts atorgats amb l’import, l’objecte i els beneficiaris, amb independència de si ha hagut publicitat i concurrència en el seu atorgament. La relació ha d’estar actualitzada i ha d’incloure la informació corresponent als cinc darrers anys. Cal indicar, com a mínim:

 • l’import
 • l’objecte
 • els beneficiaris

 

La informació de l’indicador ha de comprendre també:

 • el control financer dels ajuts, amb l’informe de fiscalització
 • la informació sobre la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris, amb la presentació d’un memòria o informe, si s’escau, en funció d'allò que estableixin les bases de la convocatòria d’ajuts.

 

NOTA: Caldrà tenir una especial atenció a una adequada gestió de la Protecció de Dades Personals. S’ha potenciat una millora en l'anonimització de les persones físiques i més enllà del DNI que té caràcter amagats, només s’informen les inicials del nom. Especial atenció a anonimitzar o suprimir  les dades personals de categories especials, en el cas de beneficiaris per raons de salut, vulnerabilitat social o altres, evitant que facin possible la identificació dels beneficiaris.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.6.Ajuts-atorgats

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Opció de mostrar automàticament la mateixa informació provinents de concessions de subvencions i ajuts publicats pel Ministeri d’Hisenda, mitjançant el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

 • Enllaçar amb la informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

 

 • Publicar una taula  que detalli les entitats o empreses a qui s’han atorgat els ajuts, per a cada convocatòria.

 

 • Facilitar els documents i tràmits necessaris per a la seva justificació.

 

NOTA: Per a moltes entitats i ciutadans pot ser més fàcil la cerca d’informació si també s’inclou a la fitxa d’aquest indicador un enllaç directe a les fitxes dels indicadors 3.3.4 Convocatòries de subvencions i ajuts i 3.3.5. Subvencions atorgades.

En cas de dedicar una pàgina al web municipal a la informació sobre convenis i subvencions, es recomana també agrupar aquests continguts, entre altres.

 

4. D'on trec la informació

 • Dels acords municipals en aquesta matèria
 • De la base de dades nacional de subvencions, del MHAP
 • De la base de dades del CIDO de la Diputació de Barcelona

 

NOTA:  Mitjançant la Llei 5/2017 es va crear el Registre Únic d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). La pàgina web de referència és: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/  Properament es podrà també obtenir la informació en aquesta web de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Tona

Publica els ajuts atorgats, per mitjà d’un enllaç a la pàgina on inclou la informació relativa a les subvencions, ajuts, beques, concursos i premis que atorga l'Ajuntament, i ho actualitza trimestralment. Descriu el diferents apartats per mitjà de textos informatius de fàcil comprensió ciutadana, i inclou l’Ordenança General de Subvencions, el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, i la consulta dels acords d’atorgament, des de l'any 2016.

https://www.seu-e.cat/ca/web/tona/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/ajuts-atorgats

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica un enllaç a la pàgina on es mostren les subvencions i ajuts atorgats, des del 2015 fins l’actualitat.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/ajuts-atorgats