Normativa, plans i programes / Tipus impositius

Les tarifes, els tipus de gravamen (*) aprovats per l’ens local en relació amb els impostos locals.

 • IBI, impost sobre béns immobles,
 • IAE, impost sobre activitats econòmiques
 • IVTM, impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • ICIO, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • IVTNU, impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

(*) xifra, coeficient o percentatge que s'aplica a la base liquidable per obtenir com a resultat la quota íntegra

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.11.Tipus-impositius

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Publicar directament una taula simple, que contingui només la xifra, coeficient o percentatge principals que s’apliquen amb caràcter general a cada Impost.
 • Altres continguts rellevants a publicar en aquest indicador podrien ser:
 • Accés directe a formulari de domiciliació de rebuts
 • Taula resum destacant els tipus reduïts o bonificats principals
 • Enllaç amb la Seu Electrònica, amb els principals tràmits que afectin els tributs i preus públics
 • Taula o  gràfic comparatiu amb l’exercici anterior, o anteriors, de les variacions en les tarifes aplicades
 • Distribució dels ingressos dels tributs en els diferents programes municipals

 

NOTA: És un dels continguts més sol·licitats , i una de les pàgines web més visitades per la ciutadania, motiu pel qual pot ser un element que potenciï el Portal de Transparència. Publicar en aquest indicador els elements que més es vulguin destacar seria una molt bona pràctica

 

4. D’on trec la informació

 • Publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).-
 • Del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona

 

5. Bones pràctiques