Estat dels serveis / Gestor de representacions

No prové de cap obligació legal concreta derivada de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

No obstant això, i tenint en compte que les obligacions de transparència activa són de mínims, es recomana difondre aquesta informació a la ciutadania, fent-la partícip de l’accés a la plataforma que els permetrà realitzar la gestió electrònica de les seves representacions vinculades al Registre electrònic d’apoderaments.

L’obligació de disposar del Registre electrònic d’apoderaments prové de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (article 6), amb la finalitat de fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les administracions  públiques.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.8.Gestor-de-representacions

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Automàtic amb redirecció.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  •  

 

4. D’on trec la informació

  • Si la solució adoptada per l’ens és el “Representa”, la redirecció al portal concret de gestió de representacions la proposa el mateix portal (via AOC), mentre que per a solucions pròpies de representació l’ens haurà d’indicar la pàgina web específica on cal redireccionar.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de 

Publica 

http://