Informació de la contractació pública / Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

Les resolucions dels recursos que es presentin en relació als procediments de contractació, tal com estableix l’article 13.1.i de la LTC , i que poden ser especials, qüestions de nul·litat, resolucions judicials, o actes de desistiment, renúncia i resolució dels contractes.

La publicació del contingut de les resolucions ha de respectar les garanties que estableix la legislació sobre protecció de les dades de caràcter personal, protecció de l’honor i de la intimitat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.6.Resolucions-recursos-actes-desistiment-renuncia-resolucio-contractes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Enllaçar l’indicador amb el Perfil del contractant de la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, ja és en sí mateixa una bona pràctica, atès que és on s'ha de fer pública, amb periodicitat mensual, una relació dels actes de desistiment i renúncia
  • Fer públic al propi indicador la relació de contractes que han estat objecte de resolució, i enllaçar amb el seu contingut, per facilitar la cerca en aquests casos.

 

4. D’on trec la informació

  • Dels expedients de contractació de l’Ajuntament, que són els responsables de donar publicitat amb periodicitat mensual de les resolucions judicials fermes dictades en matèria de contractació i, en general, de la suspensió eventual dels contractes amb motiu de la interposició de recursos.
  • Del Perfil del Contractant. 

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Publica de manera gràfica les resolucions dels recursos especials, les resolucions de les qüestions de nul·litat i les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes, si n'hi ha.

https://www.seu-e.cat/ca/web/olesademontserrat/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/informacio-de-la-contractacio-publica/resolucions-de-recursos-actes-de-desistiment-renuncia-i-resolucio-de-contractes

 

6. Material de suport

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic elaborar i manté actualitzada amb periodicitat mensual el text íntegre de les seves resolucions.

1