Acció de govern i partits polítics / Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició

La publicació de notícies sobre la gestió del govern municipal, l’acció política del plenari de la institució, el control de l’oposició sobre l’acció de govern i la vida ciutadana. També les mocions presentades pels grups polítics.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.10.Noticies-i-opinions-sobre-actuacions-govern-i-oposicio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Redactar-les en format notícia, curtes, intel·ligibles, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si s’escau. No es consideren les informacions d’agenda i d’activitats que no estiguin documentades.
  • Totes les noticies han de portar la data i la periodicitat ha de ser d’almenys una setmana.
  • Publicar notícies sobre les mocions presentades en els plens i el seu seguiment.
  • Publicar declaracions dels portaveus dels grups polítics
  • Elaborar la crònica periodística del Ple, amb els diferents punts aprovats i reflectint els diferents punts de vista polítics.
  • Publicar aquesta crònica periodística del ple a l’apartat notícies just després de la seva celebració però és aconsellable també que es vinculi des de l’espai del web on hi ha tota la documentació del Ple (convocatòria, actes...)
  • Publicar les notes de premsa, actuacions dels grups de l’oposició o declaracions de membres de l’oposició sobre fets concrets de la gestió, de tramitacions en el Ple o esdeveniments destacables de caràcter ciutadà.

 

4. D'on trec la informació

Text refós Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. (TRLMRLC), article 170.2

Consell municipal de Comunicació de la institució. Estatuts.

Punt 2 del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública: “els mitjans de comunicació local de titularitat pública han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent. Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes".

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Celoni

L'apartat del Portal de Transparència enllaça a l'apartat d'opinions de grups polítics que es publica al butlletí municipal. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/opinions-i-propostes-dels-grups-municipals

 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 

L'apartat del Portal de Transparència enllaça a l'apartat d'opinions de grups polítics que es publica al butlletí municipal. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santacolomadecervello/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/opinions-i-propostes-dels-grups-municipals

 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat 

L'apartat del Portal de Transparència enllaça a l'apartat d'opinions de grups polítics que es publica al butlletí municipal i al web de la ràdio municipal. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/olesademontserrat/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/noticies-i-opinions-sobre-les-actuacions-de-govern-i-de-l-oposicio