Pressupost / Cost de les campanyes institucionals

La publicació del cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya, l’àmbit i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.7.Cost-campanyes-institucionals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat la temàtica i els conceptes inclosos en tota campanya institucional realitzada al llarg de l’any
  • Identificar el nom de la campanya de publicitat, el mitjà de comunicació, el concepte, el cost i l’ àmbit.  
  • Publicar també els anuncis oficials i/o altres elements de publicitat de la institució que s’hagin publicat en qualsevol mitjà de comunicació d’àmbit, local, comarcal o generalista, en qualsevol format.
  • Presentar per a la seva comprensió amb un gràfic tota la informació econòmica referida a la campanya o campanyes dutes a terme.
  • Informar, si és el cas, que no s’ha realitzat cap campanya de publicitat.
  • Informar també dels acords arribats amb mitjans de comunicació per a la difusió periòdica d’activitats, amb el nom del mitjà i els imports.  

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 18/2000, de 29 de desembre, de publicitat institucional de Catalunya

Llei estatal 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional que defineix què s’entén per campanyes institucionals: “no es poden promoure o contractar campanyes institucionals de publicitat i de comunicació:

a) Que tinguin com a finalitat destacar els assoliments de la gestió o els objectius assolits pels subjectes esmentats a l'article 1 d'aquesta Llei.

b) Que manifestament menyscabin, obstaculitzin o pertorbin les polítiques públiques o qualsevol actuació legítimament realitzada per un altre poder públic a l'exercici de les seves competències.

c) Que incloguin missatges discriminatoris, sexistes o contraris als principis, valors i drets constitucionals. d) Que incitin, de forma directa o indirecta, a la violència o a comportaments contraris a l’ordenació jurídica.

Els missatges o la presentació de les campanyes institucionals de publicitat i de comunicació no podran induir a confusió amb els símbols, idees, expressions, dissenys o imatges fetes servir per qualsevol formació política o organització social.

No es podran difondre campanyes institucionals de publicitat que no s'identifiquin clarament com a tals i que no incloguin la menció expressa de l'Administració o entitat promotora o contractant.

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Mataró

Relació detallada de les diferents accions comunicatives dutes a terme amb mitjans de comunicació amb els seus imports i els diferents formats, amb un detall per noms de capçaleres

https://www.mataro.cat/transparencia/pressupost/cost-de-les-campanyes-de-publicitat-institucional

 

Ajuntament de Centelles

Detall econòmic i per conceptes de les diferents accions segons àmbits i amb una presentació gràfica. La informació es publica semestralment:

https://www.centelles.cat/ajuntament/informacio-oficial/cost-campanyes-institucionals/

 

Ajuntament de Viladecavalls

Espai propi dins el menú ajuntament amb el detall dels anuncis oficials i la promoció dels esdeveniments del municipi en mitjans de comunicació, amb l’històric de 3 anys: 

https://www.viladecavalls.cat/ajuntament/campanyes-institucionals