Convenis i subvencions / Convenis de col·laboració

La relació actualitzada dels convenis de col·laboració vigents, i les seves eventuals modificacions, subscrits entre l’Ajuntament i les persones privades i públiques, incloent un enllaç al text del conveni subscrit o la seva modificació *. S'ha de publicar a més un enllaç a la publicació oficial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si escau.

 

La informació en la relació de convenis vigents ha d’incloure:

  • data
  • parts signants
  • objecte
  • drets i obligacions, amb les contraprestacions econòmiques, si n’hi ha
  • període de vigència

 

En cas de produir-se modificacions posteriors, incloses les pròrrogues, aquestes també formaran part del contingut a publicar d’aquest indicador.

(*) Cal anonimitzar prèviament les dades personals diferents de la identificació amb noms i cognoms de les parts signants, que sí que han de constar al text publicat, però anonimitzant les dades d’especial protecció, com poden ser el DNI i el domicili personal, o altres.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.1.Convenis-de-colaboracio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb redirecció

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  •  Enllaçar amb el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, que ja és un bon model per al compliment de l’obligació de transparència.  Facilitar la cerca ciutadana, amb un text explicatiu al propi indicador, sobre com realitzar la cerca de la informació en què puguin estar interessats.
  • Oferir directament una taula al propi indicador, o  l’enllaç amb una taula, que comprengui la relació d’aquests convenis vigents de l’Ajuntament.
  • Publicar-ho en format de DADES OBERTES, Excel o CSV.
  • Classificar els convenis (o incorporar filtres en cas dels cercadors) per departaments o àmbits d’actuació,  per tal de facilitar la cerca ciutadana, en cas que el nombre de convenis sigui elevat.

 

NOTA: Per a moltes entitats i ciutadans és difícil diferenciar entre els convenis de col·laboració i els que atorguen una subvenció, motiu pel qual, i per facilitar la seva cerca, recomanem incloure a la fitxa d’aquest indicador, o a la corresponent  pàgina web, un enllaç directe a les fitxes dels indicadors 3.3.3 Execució dels convenis, 3.3.4. Convocatòries de subvencions i ajuts , 3.3.5 Subvencions atorgades i 3.3.6. Ajuts atorgats.

 

4. D'on trec la informació

 

5. Bones pràctiques