Normativa, plans i programes / Calendari i padrons fiscals

El Calendari Fiscal és el que estableix cada any l’Ajuntament per al pagament voluntari i el cobrament per domiciliació bancària de cada un dels tributs.

El Padró Fiscal és el cens del qual s’elabora el padró o llista que se exposa al públic amb les dades físiques i jurídiques dels subjectes passius, les bases imposables o, en el seu cas, les liquidables, i la quota tributària.  Totes les dades i informació dels impostos periòdics consten en aquest llistat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.10.Calendari-i-padrons-fiscals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament una taula amb els diferents tributs, període de pagament, dates de càrrecs domiciliats, termini de les sol·licituds de pagament fraccionat principalment.
  • Publicar elements destacables pel seu interès ciutadà:
  • Taula resum amb les Bonificacions principals
  • Accés directe a formulari de domiciliació de rebuts
  • Distribució dels ingressos obtinguts amb els tributs entre els diferents programes de despeses municipals

 

NOTA: És un dels continguts més sol·licitats , i una de les pàgines web més visitades per la ciutadania, motiu pel qual pot ser un element que potenciï el Portal de Transparència. Publicar en aquest indicador els elements que més es vulguin destacar seria una molt bona pràctica.

 

4. D’on trec la informació

  • Automàtica: De la informació facilitada pel servei CIDO de la Diputació de Barcelona, que l’extreu de les publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).-
  • Manual: De la informació aprovada per l’Ajuntament i publicada al DOGC o BOP. També ha d’estar publicada preceptivament a la Seu Electrònica.
  • De l’organisme de Recaptació Tributària que tingui assumida aquesta funció.

 

5. Bones pràctiques

 

 

6. Recursos

Com mostrar el calendari fiscal de forma gràfica [+]

En aquest vídeo us mostrem com el elaborar un calendari fiscal de forma fàcil per a la vostra ciutadania.