Normativa, plans i programes / Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament, en el format originari, i les versions consolidades o text refós, si han sofert modificacions.

Potestativament, els ajuntaments poden aprovar ordenances fiscals específicament reguladores de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals.

Els tràmits essencials que han de ser publicats són:

  • Aprovació inicial del ple.
  • Informació pública i audiència dels interessats.
  • Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats (En cas de no haver-n'hi cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu)
  • Aprovació definitiva del ple.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.3.Ordenances-fiscals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar accessos directes a l’Ordenança general reguladora, i als documents sobre cada un dels impostos, contribucions especials i taxes, preus públics i tarifes, facilitant així la cerca ciutadana. Donat que el nombre de normes pot ser elevat, seria convenient estructurar la informació per àmbits o departaments. I també afegir un cercador amb filtres per matèria, àmbit i/o data.
  • Amb cada acord de modificació, seria necessari aprovar i publicar el nou text consolidat, per tenir sempre la versió completa actualitzada.
  • Completar la informació ciutadana amb enllaços al Calendari Fiscal i amb els Tipus impositius.

 

4. D'on trec la informació

  • Publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).-
  • Del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.

 

5. Bones pràctiques