Normativa, plans i programes / Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament, en el format originari, i les versions consolidades o text refós, si han sofert modificacions.

Potestativament, els ajuntaments poden aprovar ordenances fiscals específicament reguladores de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals.

Els tràmits essencials que han de ser publicats són:

  • Aprovació inicial del ple.
  • Informació pública i audiència dels interessats.
  • Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats (En cas de no haver-n'hi cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu)
  • Aprovació definitiva del ple.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.3.Ordenances-fiscals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar accessos directes a l’Ordenança general reguladora, i als documents sobre cada un dels impostos, contribucions especials i taxes, preus públics i tarifes, facilitant així la cerca ciutadana. Donat que el nombre de normes pot ser elevat, seria convenient estructurar la informació per àmbits o departaments. I també afegir un cercador amb filtres per matèria, àmbit i/o data.
  • Amb cada acord de modificació, seria necessari aprovar i publicar el nou text consolidat, per tenir sempre la versió completa actualitzada.
  • Completar la informació ciutadana amb enllaços al Calendari Fiscal i amb els Tipus impositius.

 

4. D'on trec la informació

  • Publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).-
  • Del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Celoni

Publica les ordenances fiscals de forma automàtica, mitjançant l’enllaç al CIDO de la Diputació de Barcelona, i afegeix al contingut de l’indicador accessos directes a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, i als documents sobre cada un dels impostos, contribucions especials i taxes, preus públics i tarifes, facilitant així la cerca ciutadana

https://www.seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals

 

Ajuntament de Terrassa

Integra en una mateixa bloc informatiu la proposta d’ordenances fiscals en tramitació, amb les ordenances fiscals vigents, el calendari fiscal i les bonificacions fiscals

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/informacio-economica/