Normativa, plans i programes / Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

La publicació del Pla d’Actuació Municipal del mandat (PAM) i també dels plans i els programes anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques i de les auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.8.Plans-programes-destacats-sobre-politiques-publiques

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar el PAM en un lloc visible i amb les actualitzacions corresponents.
  • Publicar els resultats dels procesos participatius si és el cas.
  • Explicar les actuacions que s’han de dur a terme, els mitjans que s’han d’utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius.
  • Explicar els criteris i la metodologia per a avaluar el compliment dels plans i els programes i el resultat de l’avaluació, una vegada executats.
  • Publicar el retiment de comptes continuat de les accions desenvolupades així com també el tancament del corresponent al período anterior.
  • Publicar tots els plans sectorials en els seus corresponents espais amb la data d’actualització i el seguiment de les accions dutes a terme.

 

4. D'on trec la informació

Als expedients administratius de l’ens local.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Accés des de Ajuntament/acció de govern al document del PAM aprovat pel Ple i des de la portada accés directe a l’estat d’execució

https://www.gramenet.cat/ajuntament/accio-de-govern/pam-2020-2023/aprovacio-en-el-ple-de-setembre-2020/

 

Ajuntament d’Olèrdola

Amb un enllaç directe des de la portada s’accedeix al PAM i a l’estat d’execució

https://plans-olerdola.diba.cat/

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Publica tots els plans estratègics i de ciutat que s’hi pot accedir des de l’espai Ajuntament. Pla de Govern, Pla de civisme, pla d’igualtat de gènere, pla director de cooperació. També el Pacte de Ciutat

http://www.santboi.cat/PaginesW.NSF/Web/Planes/B469E218C450B099C1257489004032FB?OpenDocument&Clau=ProjectesGovern&Idioma=ca&Seu=N