Empleats públics / Plantilla d'empleats públics

La Plantilla de personal està formada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s'integren el personal funcionari, el personal laboral i l'eventual.  Són places que estan dotades econòmicament, i s’aproven amb el Pressupost al Ple municipal. Ha de constar la denominació de les places, el nombre, les vacants i el grup al qual pertanyen.

La Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost, si es creen nous serveis o s’amplien o modifiquen els existents, o per re-organització administrativa interna.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.1.Plantilla-empleats-publics

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem: 

 • Facilitar la visualització ciutadana de la Plantilla Municipal d'acord amb el que estableix la XGT, amb una entrada inicial que contingui el nombre total de places de Funcionaris F, de Laborals L i d’Eventuals E, amb la suma del total de la Plantilla. 

 

Funcionaris

Laborals

Eventuals

Total Plantilla

xxx

xxx

xxx

xxx

 • Mostrar les tres plantilles F-L-E, especificant la data de l’aprovació al Ple municipal.
 • Enllaçar als documents de l’expedient.
 • Associar la informació de la Plantilla amb la Relació de Llocs de Treball, i també amb la sèrie d’anys anteriors per si es volen analitzar i fer comparatives
 • Aportar altres taules senzilles, amb:
  • Distribució de la plantilla per sexes,
  • Estructura de sub-totals per Escales de funcionaris i altres categories laborals i eventuals.
  • Comparativa amb l’evolució respecte l’any/s anterior/s
 • Aportar altres Taules més complexes on la ciutadania pugui interactuar a través de filtres i diferents opcions de cerca:
  • Informació amb Taulers de dades resumides, o gràfics interactius, amb la composició de la plantilla (per sexe, escales, grups... )

 

4. D'on trec la informació

- Butlletí Oficial de la Província (BOP)

- Acords de Ple del Pressupost anual.

- Altres acords de Ple per Modificacions al llarg de l’exercici

- Banc de dades d’ocupació pública

 

5. Recursos

Descarregueu el full de càlcul model per a introduir les dades que es recomana publicar al portal de transparència

 

6. Bones pràctiques