General

Dijous GoMunicipal

      

Informació institucional / Registre de funcionaris habilitats

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte.

Aquesta obligació queda recollida a l'article 12.2 paràgraf 2n de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.